Zakres usług

Kancelaria Prawnicza Votum świadczy na rzecz swoich klientów pomoc prawną z najwyższą starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz w poszanowaniu zasad etyki wykonywania zawodu radcy prawnego. Działalność Kancelarii polega w szczególności na:

 • udzielaniu porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Radca prawny prowadzi samodzielnie sprawy przed organami orzekającymi, dbając o należyte wykorzystanie przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów swojego Klienta. Zakres pomocy prawnej określa umowa, której treść każdorazowo ustalona jest z Klientem na początku współpracy.

Zakres usług

Kancelaria Prawnicza Votum świadczy na rzecz swoich klientów pomoc prawną z najwyższą starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz w poszanowaniu zasad etyki wykonywania zawodu radcy prawnego. Działalność Kancelarii polega w szczególności na:

 • udzielaniu porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Radca prawny prowadzi samodzielnie sprawy przed organami orzekającymi, dbając o należyte wykorzystanie przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów swojego Klienta. Zakres pomocy prawnej określa umowa, której treść każdorazowo ustalona jest z Klientem na początku współpracy.

Kancelaria oferuje usługi prawnicze z zakresu (m.in.):

a) prawa cywilnego,

 • w tym min. sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, o ochronę własności, o zniesienie współwłasności, o podział majątku wspólnego, o zasiedzenie, o eksmisję…

b) prawa spadkowego,

 • w tym min. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zmianę postanowienia Sądu stwierdzającego nabycie spadku, o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku, o ograniczenie odpowiedzialności spadkowej…

c) prawa rodzinnego i opiekuńczego,

 • w tym min. sprawy o rozwód, o separację, o alimenty, o przyczynianie się do pokrywania potrzeb rodziny, o ustalenie styczności z dzieckiem oraz uregulowanie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, o ubezwłasnowolnienie…

d) prawa pracy,

 • w tym min. sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o wydanie świadectwa pracy…

e) prawa ubezpieczeń społecznych,

 • w tym. min. sprawy o ustalenie prawa do emerytury/ renty, o ustalenie wysokości świadczenia emerytalnego/rentowego, o ustalenie uprawnienia do wcześniejszej emerytury…

f) prawa administracyjnego,

 • w tym. min. odwołania od decyzji administracyjnych, wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy, skargi administracyjne….

g) prawa gospodarczego i handlowego,

 • w tym. min. dochodzenie wierzytelności związanychz prowadzeniem działalności gopodarczej, dochodzenie prawidłego wykonywania umów w obrocie gospodarczym, postępowanie realizacyjne gwarancji albo rękojmi, dochodzenie odszkodowań z tyt. niewykonania albo nienależytego wykonywania zobowiązań umownych, tworzenie umów cywilnoprawnych, opiniowanie treści zobowiązań umownych…

h) kancelaria prowadzi także sprawy odszkodowawcze,

 • w tym min. o zapłatę odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej, rzeczowej albo osobowej…